Құрметті оқырмандар, өнер туралы әдебиеттер бөлімі

«Әйгілі өнер саласы. Эстетикалық білімнің бастауы» атты топтаманы назарларыңызға ұсынады.

 Жеке ұлттық және жалпы адамзаттық арналардан нәр алатын әдеп тамыры тым әрі де жатыр. Біздің бүгінде әдеп, инабат нормалары деп жүргеніміз, сайып келгенде, адамдар арасындағы осынау күрделі өзара қарым – қатынастарды жарасымдылық, ұнамдылық, бір сөзбен айтқанда, адамгершілік - имандылық тұрғыдан реттеудің шартты қағидалары болып табылады. Осыларды тұтас күйінде атайтын әдеп ұғымы, келе-келе, философия ғылымының адамгершілік құлықжөніндегісаласы –әдептанудың (этиканың) арнайы зерттейтін пәніне айналды. Бұл термин (ethike - этика) тұңғыш рет осы мағынада ғылымға ежелгі заманның ұлы философы Аристотель тарапынан енгізілген. Соған дейін де, одан бері де қоғамдық сана мен қарым-қатынастың, мінез-құлықтың аса маңызды формасы ретінде әдеп жайында төрткүл дүниенің шартарабында талай-талай әдеби, дидактикалық жәдігерліктер дүниеге келген.

Этика сияқты нақты ғылымдар өлшеміне сай келмейтін, философиялық ілім – эстетика. Кейбіреулер философияны ғылымнан гөрі өнерге жақындастырады. Ол рас та, өйткені оларға негізгі ортақ нәрсе жеке тұлғаның, даралықтың үлкен орын алатындығы. Бірақ көркемөнер үшін тұлға тағдырының басқаларға ұқсамайтын кездейсоқтығы, бірегейлігі маңызды болса, философия үшін жалқылық жалпылықтың көрінуі мен жүзеге асуының формасы ретінде маңызды.

Эстетика ұғымын ғылыми қолданысқа XVIII ғ. орта шенінде неміс философы Александр Баумгартен енгізді. Ол эстетиканы грек тіліндегі «айстетикос» сөзінен құрастырып шықты. Этимологиялық тұрғыдан алғанда «айстетикос» - сезім, сезіммен қабылданатын деген мағынаға ие. Этимологиялық түбір әлі күнге дейін «анестезия» сөзінде кездеседі.

Өнер – мәдениеттің маңызды саласының бірі. Сондықтан болар, «өнер – мәдениеттің айнасы» деген қанатты сөздің қалыптасқандығы...

Өнердің шынайы мәнінің діңгегі – сұлулық, әсемдік болып табылады. Сұлулық, әсемдік адамды ерекше бір жан ләззатына бөлейтін сезім тудырар қасиет. Соның нәтижесінде,өнер көңіл-күйді, сезімді білдіреді, соларға тікелей байланысты. Өнер адамды имандануға, жан дүниесімен біртұтас нұрлануға бастайды. Өнердің басты мақсаты – қандайда бір жетілу, кемелдену үлгісін,мұратын беру әрі соған дамды талпындыру, құштар ету.

Эстетика мен этика, өнер мен өнегелік қалай байланысты болса олай тығыз байланысты, өйткені өнер сезімге әсер ете отырып, адамгершілік, ізгілікке тәрбиелейді. Көркемдікке сүйсіну, соны тамашалаған сәтте сезімге бөлену барысында жанымыз тазарады. Жан тазалығы – ар тазалығы. Олай болса, эстетикалық тәрбие – имандылық, ғибраттылық тәрбиесінің бір тарауы.

Назарларыңызға эстетика туралы әдебиеттерді ұсынамыз.

Келіңіздер! Оқыңыздар! Біліңіздер!

Алымов А.И. Эстетика города (К вопросам формирования идейно-художественного облика Ленинграда) [Текст] / А. И. Алымов, 1978. - 32 с.

Әбенбаев С. Эстетикалық мәдениет негіздері [Мәтін] : оқу құралы / С. Әбенбаев, 2005. - 280 б.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин, 1986. - 445 с.

Бачинин В. А. Эстетика [Текст] : энциклопедический словарь / В.А. Бачинин, 2005. - 288 с.

Белик А.П. Эстетика и современность [Текст] : (очерк некоторых актуальных проблем) / А. П. Белик, 1967. - 224 с.

Бетховен Л.В. Эстетика, творческое наследие, исполнительство [Текст] : сборник статей. К 200-летию со дня рождения / Л. В. Бетховен, 1970. - 255 с.

Борев Ю. Эстетика [Текст] / Ю. Борев, 1988. - 496 с.

Борисовский Г.Б. Эстетика и стандарт [Текст] / Г. Б. Борисовский, 1989. - 192 с.

Брожик А. Эстетика на каждый день [Текст] / Пер. со словацкого С.Д. Баранниковой, 1990. - 208 с.

Буржуазная эстетика сегодня [Текст] / АН СССР, Ин-т философии; Отв. ред. М.Ф. Овсянников, И.С. Куликова, 1970. - 320 с.

Бычков В.В. Эстетика в России XVІІ века [Текст] / В.В.Бычков, 1989. - 64 с.

Ванслов В. В. Эстетика, искусство, искусствознание [Текст] : вопросы теории и истории / В. В. Ванслов, 1983. - 440 с.

Варналис К. Эстетика-критика [Текст] / К. Варналис; пер. с греч. Ф. Х. Кессиди и Т.В.Кокуриной; Предисл. и ред. Ю. Борева, 1961. - 258 с.

Вдовина И. С. Эстетика французского персонализма [Текст] : Критический очерк / И. С. Вдовина, 1981. - 190 с.

Волкова Е.В. Эстетика М.Бахтина [Текст] / Е.В.Волкова, 1990. - 64 с.

Вольтер Эстетика [Текст] : Статьи. Письма. Предисл. и рассуждения / Вольтер; Сост. В.Я. Бахмутского; Пер. Л. Зониной и Н.Наумова; ред. М.Ф. Овсянников, 1974. - 392 с.

Воровский В.В. Эстетика. Литература. Искусство [Текст] / В. В. Воровский, 1975. - 544 с.

Григорьев А. Эстетика и критика [Текст] / А. Григорьев; Вступит. статья, сост. и примеч. А.И. Журавлевой, 1980. - 496 с.

Давыдов Ю.Н. Эстетика нигилизма [Текст] : искусство и "новые левые" / Ю. Н. Давыдов, 1975. - 272 с.

Добролюбов Н. А. Эстетика. Литература. Критика [Текст] : сборник статей и материалов / Н. А. Добролюбов, 1988. - 200 с.

Долгов К.М. Эстетика Д. Лукача [Текст] / К. М. Долгов, 1988. - 64 с.

Жуковский В.А. Эстетика и критика [Текст] / Вступит. ст. Ф.З. Кануновой и А.С. Янушкевича; Сост. и примеч. Ф.З. Кануновой, О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича, 1985. - 432 с.

Зись А.Я. Эстетика: идеология и методология [Текст] / А.Я. Зись; Ред. Г. Ермаш, 1984. - 240 с.

Инюшкин Н. М. Эстетика в вопросах и ответах [Текст] : Практикум для слушателей университетов марксизма-ленинизма / Н. М.Инюшкин, В. Н.Садчиков, 1986. - 207 с.

Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Кашина, 1989. - 288 с.

Кривцун О.А Эстетика [Текст] : Учебник / О.А Кривцун, 1998. - 430 с.

Кучерюк Д.Ю. Эстетика труда [Текст] : Ценностные отношения, творчество, человек / Рец. В.И. Мазепа, 1989. - 152 с.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Ф. Лосев, 1978. - 624 с.

Маймин Е.А. Эстетика - наука о прекрасном [Текст] : Книга для учащихся / Е. А. Маймин, 1982. - 192 с.

Маццини Д. Эстетика и критика. Избранные статьи [Текст] / Д. Маццини; пер. с итал., сост., вступит. статья, коммент. В. В. Бибихина, 1976. - 480 с.

Новикова Л.И. Эстетика и техника [Текст] : альтернатива или интеграция? (Эстетическая деятельность в системе общественной практики) / Л. И. Новикова, 1976. - 286 с.

Нурланова К.Ш. Эстетика художественной культуры казахского народа [Текст] / К.Ш.Нурланова, 1987. - 176 с.

Ортега  Г. Х. Эстетика. Философия культуры [Текст] / Г. Х. Ортега; сост. В. Е. Багно ; вступ. ст. Г. М. Фридлендер, 1991. - 588 с.

Пантелеев Г.Н. Эстетика участка дошкольного учреждения [Текст] : Кн. для работников дошк. учреждений / Г.Н, Пантелеев, 1988. - 110 с.

Проблемы художественного творчества [Текст] : Критический анализ / ред. М. Ф. Овсянников, И.С. Куликова, М.Н. Афасижев, 1975

Рюриков, Б. Избранные работы. В 2 т. [Текст]. Т. 1 : Эстетика и классика, 1987. - 567 с.

Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма [Текст] : проблема "жизнетворчества" / В. А. Сарычев, 1991. - 320 с.

Силаев Н.Е. Эстетика труда [Текст] / Н. Е. Силаев, 1962. - 90 с.

Современная прогрессивная эстетическая мысль [Текст] / отв. ред.: М. Ф. Овсянников, И. С. Куликова, В. Н. Ермолаева, 1974. - 264 с.

Тоқтаров З. Эстетика және адам [Мәтін] : Эстетикалық тәрбие туралы / З. Тоқтаров, 1990. - 44 б.

Трегубов Л.З. Эстетика самоубийства [Текст] / Л. З. Трегубов, 1993. - 268 с.

Хатчесон Ф. Эстетика [Текст] / Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Смит ; ред. М.Ф. Овсянников, 1973. - 480 с.

Черкасов М.И. Эстетика ландшафтной архитектуры [Текст] / М. И. Черкасов, 1976. - 62 с.

Шимунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусств [Текст] : Пер. со словац. / Е. Шимунек, 1980. - 248 с.

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика [Текст] : В 2 т. Т.1 / Вступит. ст., сост., пер. с нем. Ю.Н.Попова; Примеч. А.В.Михайлова и Ю.Н.Попова, 1983. - 480 с.

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика [Текст] : В 2т. Т.2 / Вступит. ст., сост., пер. с нем. Ю. Н. Попова ; примеч. А. В. Михайлова, Ю. Н. Попова, 1983. - 448 с.

Эстетика [Текст] : Словарь /  ред. А. А. Беляев , 1989. - 448 с.

Эстетика американского романтизма [Текст] / Под ред. М.Ф. Овсянникова, 1977. - 464 с.

Эстетика и жизнь [Текст] : теория и практика социалистического реализма. За рубежом. Ретроспектива. Хроника. Библиография / АН СССР, Ин-т философии; отв. ред. А. В. Кукаркин, 1971. - 528 с.

Эстетика и жизнь. [Текст] : Вып. 2. Теория и практика социалистического реализма. Проблемы эстетического восприятия. Эстетика за рубежом. Ретроспектива. Библиография / АН СССР; Ин-т философии, 1973. - 336 с.

Эстетика и жизнь. [Текст] : Вып. 3. Эстетическое богатство социалистического реализма. Общетеоретические проблемы эстетики. За рубежом. Ретроспектива. Хроника / АН СССР; ИН-Т философии; А. В. Кукаркин, М. Ф. Овсянников, Е.И.Савостьянов, 1974. - 518 с.

Эстетика и жизнь [Текст]. Вып. 4. Эстетика Канта. Общетеоретические вопросы / ред. М. Ф. Овсянников, Е. И. Савостьянов, Д. Д. Средний, 1975. - 288 с.

Эстетика и жизнь. Вып.5 [Текст] : Актуальные проблемы эстетики в свете решений ХХУ съезда КПСС. Духовный кризис буржуазного общества. Ретроспектива, 1977. - 336 с.

Эстетика и жизнь. Вып.6 [Текст] : Общие проблемы эстетики. Историко-эстетические вопросы / АН СССР; Ин-т философии, 1979. - 296 с.

Эстетика и жизнь  [Текст]. Вып. 7. Общие проблемы эстетики. Историко-эстетические вопросы / АН СССР; ИН-т философии; ред. М. Ф. Овсянников, 1982. - 288 с.

Эстетика и пути творчества [Текст] : сборник статей / под ред. В. В. Ванслова, М. Т. Кузьминой, 1977. - 288 с.

Эстетика и современность [Текст] : Книга для учителя / ред. С.Е. Можнягун, 1978. - 192 с.

Эстетика Морриса и современность [Текст]/Рец.А.Я.Зись, М.Ф.Овсянников, 1986. - 226 с.

Эстетика немецких романтиков [Текст] / сост. А. Михайлова ; ред.  М. Ф. Овсянников, 1986. - 736 с.

Эстетика раннего французского романтизма [Текст] / сост. В. А. Мильчина; ред. М. Ф. Овсянников ; пер. с фр. О.Э. Гринберг, В.А. Мильчиной, 1982. - 480 с.

Эстетика сегодня [Текст] : (Актуальные проблемы). Сборник статей / сост. И. Б. Астахов, 1968. - 384 с.

Эстетика сегодня [Текст] : (Актуальные проблемы). Сб. 2/сост. И. Б. Астахов, 1971. - 392 с.

Эстетика, искусство, человек [Текст] : (О судьбах буржуазного искусства) / АН СССР; Ин-т философии; Отв. ред. М.Ф. Овсянников. И.С. Куликова, Е.Н. Карцева, 1977. - 344 с.

Яковлев Е.Г. Эстетика [Текст] : Учеб. пособие / Е. Г. Яковлев, 2000. - 464 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] :Сб./Бочаров С.Г.\Сост. 1979. - 424 с.

Гулыга А. В. Эстетика истории [Текст] / А. В. Гулыга, 1974. - 128 с.

Эстетика Ренессанса [Текст] : в 2-х т. Т. 1 / сост. В. П. Шестаков, 1981. - 494 с.

Эстетика Ренессанса [Текст] : в 2-х т. Т. 2 / сост. В. П. Шестаков, 1981. - 639

Фридлендер Г.М. Литература в движении времени. Историко-литературные и теоретические очерки [Текст] / Г. М. Фридлендер, 1983. - 300 с. (Введено оглавление)

Гусев В.Е. Эстетика фольклора [Текст] / В. Е. Гусев, 1967. - 319 с.

Каратаев, Мирлан. Эстетика и эпос [Текст] : литературная критика / М. Каратаев, 1977. - 200 с.

Құлсариева А. Т. Эстетика [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Құлсариева, 2003. -

Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого [Текст] / Е. Н. Купреянова ; ред. Б. П. Городецкий, 1966. - 324 с.

Дидро Д. Эстетика и литературная критика [Текст] : сборник статей; пер. с франц. / Д. Дидро ; сост. М. Лифшиц ; авт. предисл. В. Бахмутский, 1980. - 659 с.

Эстетика и литературная критика [Текст] : В 2-х т. / В.Г. Белинский. ,

Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Кашина, 1975. - 246 с.

Капр А. Эстетика искусства шрифта [Текст] : очерк / А. Капр, 1979. - 122 с.

Есенжанов Х.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 6 т. : Әңгімелер мен мақалалар, 2014. - 390 б.

Овсянников М. Ф. Эстетика в прошлом, настоящем и будущем. Из истории эстетической мысли. Книга для учащихся старших классов [Текст] : очерк / М. Ф. Овсянников, 1988. - 189 с.

Ванслов В. В. Эстетика романтизма [Текст] : монография/В. В. Ванслов, 1966.-402 с.

Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика [Текст] : сборник / П. А. Вяземский, 1984. - 458 с.

Апресян Г. З. Эстетика и художественная культура социализма. Избранные труды [Текст] : сборник / Г. З. Апресян, 1984. - 326 с.

Соболев П. В. Эстетика  Белинского [Текст]:монография/П.В. Соболев, 1978. - 240 с.

Дивненко О. В. Эстетика [Текст] : учеб. пособие / О. В. Дивненко, 1995. - 278 с.

Эстетика [Текст] : учеб. пособие / Министерство общего и профессионального образования РФ, 1998. - 237 с.

Потебня, Александр Афанасьевич. Эстетика и поэтика [Текст] : монография / А. А. Потебня ; ред. М. Ф. Овсянников, сост., авт. предисл., авт. примеч. И. В. Иваньо, сост., авт. примеч., авт. предисл. А. И. Колодная, 1976. - 614 с.

Ждан В. Н. Эстетика фильма [Текст] : монография / В. Н. Ждан, 1982. - 373 с.

Эстетика Дидро и современность [Текст] : сборник / Академия художеств. НИИ теории и истории изобразительных искусств. Сектор истории эстетических учений, 1989. - 334 с.

Герцен А. И. Эстетика. Критика. Проблемы культуры [Текст] : сборник / А. И. Герцен ; ред. М. Ф. Овсянников, сост., авт. предисл., авт. примеч. В. К. Кантор, 1987. - 603 с.

Луначарский, А. В. Собрание сочинений [Текст] :в8т. Литературоведение.Критика.Эстетика.Т.7 : Эстетика. Литературная критика : Статьи, доклады, речи (1903 - 1928) / ред.: У. А. Гуральник, И. С. Черноуцан, 1967. - 732 с.

Луначарский А. В. Собрание сочинений [Текст] : в 8 т. Литературоведение. Критика. Эстетика. Т. 8 : Эстетика, литературная критика. :  Статьи, доклады, речи (1928 - 1933) / ред.: И. С. Черноуцан, У. А. Гуральник, 1967. - 650 с.