Тақырыптық тізім

 1. Адилова, А. Қазақтың соңғы ханы - Кенесары / А. Адилова // Заң газеті. - 2015. - 1 сәуір (№ 45). - 5 б.
 2. Аккулы, С. -Х. Кенесары хан. Прерванная история казахского ханства / С. -Х. Аккулы // Mangi El. - 2015. - № 3. - С. 44-51.
 3. Аубакирова, Х. А. Из истории восстания Кенесары Касымова в Акмолинском округе (по материалам документов фонда №374 Центрального государственного архива Республики Казахстан) / Х. А. Аубакирова // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы = Вестник КазНУ. Серия историческая. - 2014. - № 4. - С. 65-69.
 4. Аяған, Б. Рассветы и сумерки казахской степи : науч.-популярное изд. / Б. Аяған ; ред. С. А. Багдатова. - Алматы : Литера-М, 2014. - 261 с.
 5. Бисенбаев, П. Ұлтқа ұран болған ұлы жырдың зерттелу тарихы / П. Бисенбаев // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы = Вестник КазНУ. Серия филологическая. - 2014. - № 2. - 158-167 б.
 6. Валиханов, Э.Ж. Кенесары / Э.Ж. Валиханов. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 232 с.
 7. Елдің иесі, Кененің киесі бар // Арқа ақшамы. - 2015. - 13 тамыз (№ 30). - 8 б.
 8.  Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. – 18 т. : Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында / Е. Бекмаханов. - Астана : Астана-Полиграфия АҚ, 2010. - 490 б.
 9. Кенесары хан [Электрондық ресурс] // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ресми сайт. – Қол жеткізу режимі : http://550kazakhan.kz/  
 10. Кенесары Қасымұлы [Электрондық ресурс] // «Қазақстан тарихы» веб-порталы. – Қол жеткізу режимі : http://e-history.kz/
 11. Кенесары хан [Электрондық ресурс] // Уикипедия — ашық энциклопедиясы. – Қол жеткізу режимі : https://kk.wikipedia.org/wiki/
 12. Қасымбаев, Ж. Кенесары Қасымов / Ж. Қасымбаев. – Алматы : Аруна, 2005. – 92 б.
 13. Қойгелдиев, М. Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ.- XXI ғ. басы) : [монография] / М. Қойгелдиев. - Алматы : Дәстүр, 2014. - 427 б.
 14. Кусаинова, Ж. Д. Проблемы методологии исследования национально-освободительного движения под предводительством Кенесары Касымова / Ж. Д. Кусаинова // Құқық және Мемлекет = Право и Государство = Law and State. - 2015. - № 2. – С. 24-30.
 15. Оспанов, С. Кешірім / С. Оспанов // Егемен Қазақстан. - 2015. - 1 сәуір (№ 58). - 5 б.
 16. Оспанұлы, С. Қаһарман хан бейнесі мен қасиеттері / С. Оспанұлы // Ақиқат. - 2015. - № 11. - 99-102 б.
 17. Ташенев, М. Ж. К вопросу об исторической оценке присоединения Казахстана к России в дореволюционный и советский период (посвящается 100-летию со дня рождения Е.Б. Бекмаханова / М. Ж. Ташенев, А. Б. Башикова // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы = Вестник КазНУ. Серия историческая. - 2014. - № 2. - С. 47-53.
 18. Хан Кене : тарихи жырлар, толғаулар, дастандар, пьеса мен деректі баяндар / құраст. С. Дәуітов. - Алматы : Ана тілі, 2012. - 421 б.