Труды. Книги. Статьи.

Труды

Г.Н. Потанин – один из зачинателей этнографического направления в российской фольклористике. При собирании он руководствовался широкими взглядами: собраны и фантастические сказки и сказки из животного мира, легенды, космогонические, предания топографические, песни.

Труды Г.Н.  Потанина "Казах-киргизские и алтайские предания и сказки", изданные в Петербурге в 1896 году, "В юрте последнего киргизского царевича" (журнал "Русское богатство". Спб, 1896, №8); "Биографические сведения о Чокане Валиханове" (записки РГО, 1904), "Монгольское сказание о Гэсэр-хане", "Марья – белая лебедь в былинах и сказках", "Дочь моря в степном эпосе", "Ордынские параллели к поэмам Ломбардского цикла", "Греческий эпос и ордынский фольклор". "Легенды об Асоке и предания о Чингиз-хане", монография "Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе" и др., свидетельствуют об огромном вкладе ученого в историко-краеведческую этнографическую науку.

За выдающиеся труды в географии в 1886 году Русское  географическое общество наградило Г.Н. Потанина медалью. Материалы по географии, биологии, этнографии, 220 легенд, преданий, сказок, былин, сказаний казахских, тувинских, алтайских, бурятских, монгольских народов вошли в исследовательский труд "Очерки Северо-Западной Монголии".

Автор – исследователь, соединяющий в себе несколько различных научных школ: он ботаник и геолог, и этнограф. Он же историк и экономист, зоолог, картограф. Полученные им данные, позволили уточнить старые карты. Ценнейший научный материал представляли коллекции – гербарий, собрания млекопитающих, рыб, птиц, моллюсков, пресмыкающихся, насекомых.

Г.Н. Потанин впервые описал несколько народностей, ранее вовсе неизвестных. Именно ему принадлежит заслуга введения в широкий научный оборот многих образцов казахского фольклора.

 1913/2013 – 100 лет назад Г.Н. Потанин посетил Каркаралинск

Книги

Баяндин, Н. 

Г.Н.Потанин (1835-1920) // Атақты географтар. - Алматы: Қазақ мемлекет баспасы, 1958. – 49-55 б.

Бұл кітапшада тек Орта және Орталық Азияның, зерттеуші П. П. Семенов-Тян-Шанскийдің, Ш. Ш. Уәлихановтың, Северцовтың, Г. Н. Потаниннің, Н. М. Пржеваль- скийдің, М. В. Певцовтың, И. В. Мушкетовтың, А. П. Федченконың, В. И. Роборовскийдің, Г. Е. Грумм-Гржимайлоның, П. К. Козловтың, В. А. Обручевтың және Л. С. Бергтердің өмірбаяндары мен зерттеген жерлері, жүрген жолдары, жазған еңбектері туралы қысқаша шолу жасалады. Мәтін...

Баяндин Н.

Географиялық ашулар: мектеп балаларына арналған. - Алматы: Мектеп, 1970. - 144 б.

СССР география қоғамының мүшесі, доцент Баяндин Нұғман Ыбрайұлы география ғылымдары саласынан сан алуан қызықты кітаптар жазған белгілі ғалым. Оның соңғы жылдары еліміздің әр түрлі баспаларынан басылып шыққан: «Атақты географтар», «Азия- ны тұңғыш зерттеушілер», «Дала жұлдызы», «Ертістің арғы жағы, бергі жағы», «Топырақ зерттеуші ғалымдар», «Өзен алқабын игеру», «Топырақ құнарлығын арттыру», «Саяхатшылар ізімен», «Құм астындағы қала» деп аталатын және басқа кітаптарын қалың жұртшылық, жастар мен мектеп оқушылары жақсы ұнатып қарсы алған болатын. Ал «Географиялық ашулар» деп аталатын осы кітап, жалпы алғанда, жоғарыда аталған «Саяхатшылар ізімен» деген кітаппен тақырыптас болғанымен бұл оның жалғасы тәрізді өз алдына дербес кітап; мұнда алдыңғы кітаптың материалы қайталанбайды. Автор жаңа кітабында саяхатшылар мен зерттеушілердің бәрін бастан-аяқ түгел тізіп, олардың жүрген жолдары мен ашқан жаңалықтарын түгел қамтуды мақсат етпейді, саяхатшылар мен зерттеушілерді іріктеп алып, олардың халыққа қазақ тілінде әлі кең таралмаған кейбір жаңалықтарын көрсетуді, дамытуды көздеген. Кітапқа тақырыптарды ашып айқындауға көмегі болатын сурет-иллюстрациялар берілді. Кітап мектеп оқушылары мен мұғалімдерге арналды.

Бөкейхан Ә.

Григорий Николаевич Потанин // Таңдамалы: шығармалар жинағы. - Алматы: Өлке, 2003 -2-кітап. – 178-184 б.

 "Алаш мұрасы" сериясы бойынша ұсынылып отырған Ә.Н.Бөкейханның таңдамалы шығармалар жинағына мақалалары мен зерттеулері енгізілді. Мәтін...

 

  Дулатұлы М.

Григорий Николаевич Потанин // Бес томдық шығармалар жинағы. - 2 т.: Көсемсөз, әдеби сын, зерттеу мақалалары / құраст.: Г. Дулатова, С. Иманбаева. -  Алматы: Мектеп, 2003. – 260-262 б.

Екінші томға Міржақып Дулатыұлының 1907-1917 жылдар аралығындағы мерзімді баспасөзде жарық көрген еңбектері енгізілді.

Тарихи кезеңнің не бір көкейкесті мәселелерін қозғаған М.Дулатұлының қайраткерлік және қаламгерлік қабілетінің қалыптасып, ашыла бастаған тұсы да осы жылдар. Оның қаламынан туындап, бұқара санасында айқын із қалдырған осы еңбектерін оқығанда, бүгінгі оқырман сол кездің тарихи бейнесін көз алдына елестеткендей болады. Мәтін...

Потанин Г. Н.  

На притоке реки Токрау //Труды по этнографии и фольклору. - Астана: Алтын кітап, 2007. – 85-108 с.

«Қазақ этнографиясы кітапханасының» бұл томына белгілі шығыстанушы Г.Н.Потаниннің түркі-монғол халықтарының этнографиясы мен фольклоры бойынша еңбектері кірген.

Жинақта берілген Г.Н.Потаниннің көптеген жұмыстары маман-ғалымдар үшін де, сонымен қатар қазақ халқының тарихы, этнографиясы және фольклорына қызығушылық білдіретін қауым үшін де құнды болып табылады.

Потанин, Г. Н.

Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия : научный труд / Г. Н. Потанин ; ред. В. В. Обручев. - М. : Государственное издательство географической литературы, 1950. - 652 с. : ил., карты, портр. - (в пер.)

 

Алексеенко Н. В.

Поборник дружбы // Хранители памяти. - Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 94-104 с.

Рассказывается о творчестве людей, писавших о Казахстане в течении большого хронологического периода: с конца ХVII в до начала ХХ в. Это были очевидцы и добросовестные фиксаторы событий, в этом смысле они являются хранителями памяти. Благодаря их трудолюбию и бескорыстию собран богатый фактический материал, позволивший прояснить некоторые «белые» пятна в истории края.

Ахметова С. Ш .

Истоки краеведения в Казахстане // Историческое краеведение в Казахстане: научно-популярная литература; ред. К. Н. Максимович. - Алма-Ата : Казахстан, 1982. – 57-58 с

В монографии обобщается опыт историко-краеведческой работы в Казахстане в дореволюционное время и в первые пятнадцать лет Советской власти, показано, как она способствовала осуществлению экономической и культурной программы Коммунистической партии по преобразованию ранее отсталого края, построению здесь фундамента социализма, какую роль она сыграла в воспитании советского патриотизма и любви к Родине.

История Казахстана в русских источниках. Джирэншэ-шэшэн и Ас-джанибек // XVI - XX веков. Т. 7 : Потанин Г. Н. Исследования и материалы / сост. К. Ш. Алимгазинова. - Алматы : Дайк-Пресс, 2006. -231 249 с.

В седьмой том вошли труды видного ученого и путешественника XIX века Г.Н. Потанина (1835-1920). Собранный им историко-этнографический материал дает читателю полную картину быта и обычаев племен и народов Центральной Азии. Стремление получить информацию из первых рук выступает исследовательским кредо ученого, осознающего актуальность и значимость для своего времени выявляемых сведений. Значительный интерес представляют ранее широко не публиковавшиеся рецензии, аннотации, эссе и материалы научных экспедиций, в которых собраны обширные данные по географии и истории до этого малоизвестных и неизученных областей.

Казахский фольклор в собрании Г. Н. Потанина : (Архивные материалы и публикации) / АН Каз. ССР. Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова; отв. ред. Н. С. Смирнова. - Алма-Ата : Наука , 1972. - 382 с.

Книга является первым научным обобщением работы проделанной  Г.Н. Потаниным по сбору и изучению казахского фольклора. В ней представлены образцы всех жанров казахского фольклора: легенды, предания, шежире, сказки, малые жанры, эпос, песни акынов и жырау.

Сборник открывается очерком, в котором освещается деятельность Г.Н. Потанина как собирателя, издателя и исследователя казахского фольклора. Фольклорные тексты распределены по жанрам и сгруппированы по разделам. К текстам приложены примечания самого Г.Н. Потанина. Наряду с этим составители дают свои дополнительные комментарии. Они содержат перечень текстовых вариантов, библиографические справки, сведения о международных параллелях казахских фольклорных сюжетах, историко-этнографо-лингвистические и фольклорные данные, толкования слов, выражений и образов, переводы некоторых текстов.

Книга рассчитана на специалистов в области фольклора и этнографии, а также на широкий круг читателей, интересующихся народным творчеством и историей литературы.

 Литература Казахстана. Потанин Г.Н.// Энциклопедический справочник. – Алматы: ТОО «Аруна Ltd.», 2010. – 395-396c.

В энциклопедическом справочнике «Казахская литература», выпускаемом по государственной программе «Культурное наследие», систематизированы и представлены в алфавитном порядке понятия и термины, имеющие отношения к казахской литературе, события и явления литературного процесса, краткие творческие биографии поэтов, писателей, жыршы, жырау, ученых-литературоведов Казахстана. Отдельные статьи посвящены древним литературным подлинникам, сказкам и легендам, героическим и любовным сказаниям-дастанам, поэмам – всем достойным произведениям, наглядно отображающим ступени развития многовековой казахской литературы.

Любаев, А. В.  Мировоззрение Г. Н. Потанина: автореферат / А. В. Любаев. - 1996. - 27 с

Мурзаев, Э. 

В далекой Азии. Г.Н. Потанин // очерки по истории изучения средней и Центральной Азии в 19 - 20 веках / ред. Д. И. Щербаков. - М. : АН СССР, 1956. – 108-122 с

В этой небольшой книге рассказывается о работах отдельных русских ученых во Внутренней Азии, исследования которых начинаются путешествиями П.П. Семенова-Тян-Шанского в Центральный Тянь-Шань, совершенными в 1856-1857 г.г.

Очерки, предлагаемые вниманию читателей, рассказывают главным образом об открытиях и работах наших путешественников в Средней и Центральной Азии. В каждом очерке приводится краткая характеристика ученого, основные биографические данные, его вклад в науку их научные результаты.

 Попов Ю. Г.

Здесь гостил Потанин // Корниловы, Карбышевы, Рязанцевы и другие казаки станицы Каркаралинской (штрихи краеведческой летописи) / Ю. Г. Попов, В. П. Рязанцев. - СПб: Всерусский соборъ, 2008. – 117-119 с.

Краеведческое исследование является первой попыткой рассказать о жизни казаков станицы Каркаралинской Сибирского казачьего войска с 1824 по 1930 годы. Читатель узнает неизвестные факты из летописи местных казаков, в том числе Рязанцевых, Карбышевых, Корниловых, других служилых людях.

Попов Ю. Г.

Последнее путешествие // Каркаралинские узоры. - Алма-Ата: Жалын, 1976. – 52-74 с.

Все началось с туристических троп, проложенных в живописных местах. Автор предлагаемой книги не раз ходил по ущельям и долинам Каркаралинских гор, слышал народные предания и легенды чудесного края, воспоминания старожилов. Они знали людей, чье доброе имя надолго сохранилось в благодарной памяти потомков. Это и замечательный писатель Михаил Пришвин, и выдающийся ученый Григорий Потанин, и инженер и путешественник П.Г. Амосов. Рассказы о них ложились строками в блокнот. В дальнейшем – переписка с очевидцами событий, поиски документов в библиотеках, архивах, музеях. Так турист стал краеведом. О своих исследованиях и находках он пишет в предлагаемой книге.

Сто великих путешественников : Потанин Григорий Николаевич // авт.-сост. И.А. Муромов. - М. : Вече, 2001. – 472-478 с.

В этой книге рассказывается об открытиях и удивительных судьбах великих путешественников и землепроходцев разных эпох и стран.

В XIX веке началось пристальное изучение Центральной Азии. Переломным моментом послужили предпринятые по инициативе Русского географического общества экспедиции русских путешественников и ученых. Пионером этого научного подвига был Пржевальский. Затем начатое им дело продолжили его ученики – Певцов, Роборовский, Козлов, Потанин.

История великих путешествий продолжается.

 

Статьи

Ешмуратова Г.В. Казахское рыболовство в трудах Г.Н. Потанина / Г. В. Ешмуратова // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. - 2009. - № 4. - Б. 40-43

Қорабай С. "Жер жүзіндегі ең қымбат әдебиет нұсқасы...": "Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу" жырына - 1500 жыл / С. Қорабай // Қазақстан ZAMAN. - 2002. - 7 маусым. - Б. 11

Ләмбекұлы С. Қамқоршы: Г.Н.Потаниннің туғанына 160 жыл толуына орай / Ләмбекұлы С. // Қарқаралы. - 1995. - 2 желтоқсан

Омарбекова М. Қарқаралының тарихи ескерткіштері және саяхат маршруттары : Жас тарихшылар мүйісі / Омарбекова, М. // Орталық Қазақстан. - Қарағанды, 2000. - 13-31 мамыр, 3 маусым

Сыдықов, Е. Ежелгі еліміздің ескерткіші: /"Қозы Көрпеш - Баян сұлу жарының 1500 жылдығына орай/ / Е Сыдықов, Қ Шаяхметов // Егемен Қазақстан. - 2000. - 2 желтоқсан

Артыкбаев Ж.О. Г.Н. Потанин о казахском народе / Ж. О. Артыкбаев // История Казахстана преподавание в школах и вузах. - Алматы, 2011. - № 4. - Б. 62-69.; № 6. - Б. 35-38.; № 7. - Б. 84-86.; № 9. - Б. 75-86

Букетов Е. Человек, родившийся на верблюде и его сверстники / Букетов Е. // Большая вахта. Пятилетка, год второй. - Алма-Ата, 1973. - Б. 31 - 65

Валиханов Ш. Свет потухшей звезды / Ш. Валиханов // Мысль . - №4. - Б. 71-77

Долженко Г. Открывая Родину, узнаем себя / Долженко Г. // Индустриальная Караганда. - 1993. - 23 нояб. - Б. 4 

Долженко Г.П. Каркаралинской тропой исследователя // Индустр. Караганда.-2004.-24 янв.-С.13

Иванов К. Выдающийся исследователь Азии // Социалистическая Караганда. - Караганда, 1960. - 6 окт. (№ 211). - Б. 4

Кадыров Б. Он был одним из первых евразийцев / Б. Кадыров // Казахстанская правда. - Астана, 2010. - 24 сент. (№ 251/252). - Б. 13

Кемельбаева А. Перенос столицы: от идеи Потанина до наших дней / А. Кемельбаева // Астана плюс. - Астана, 2010. - № 3. - Б. 24-25

Кургерей: по материалам "Воспоминания Потанина" // Амаnат: литература народов мира. - 2008. - № 5/6.- 217-220

Лямбекулы С. Неизвестное об известном Григории Потанине / Лямбекулы С. // Сана. - Караганда, 2000 . - 21 сент.(N36). - Б. 7

Момынова Ш. Вклад Чокана Валиханова в развитие русского востоковедения / Ш. Момынова // Отечественная история. - 2001. - №2. - Б. 51-57

Плотников Г. Мы из тюркского рода-племени: племя Аргын. Род Чормановых, Сатпаевых, Калкамановых (Бухар Жырау) // Сана. - Караганда, 2000 . - 24 авг.(N32). - Б. 4, 5.; 7 сент. (№34). - Б. 7

Попов Ю. Куда ведут легенды // Попов Ю. Каркаралинские находки. – Алма-Ата, 1978. - С.13-18.

Попов Ю. Последнее путешествие Григория Потанина: /О пребывании ученого в Каркаралинске в 1913г./ // Простор. - 1973. - №11. - С.92-98.

Попов Ю.Г. В летопись Сары-Арки / Попов, Ю. // Каркаралы. - 1992. - 27 июня. - Б. 3 

Попов Ю.Г. Каркаралинский маршрут Г.Н. Потанина // Карагайлинский рабочий.-1994.-8 янв.

Попов Ю.Г. Каркаралинский маршрут Г.Н. Потанина // Рассвет. - 1994. - 15 янв. - С.2

Попов, Ю. Г. Последнее путешествие Григория Потанина // Заря коммунизма. - 1990. - 27 февр. (№ 25). - С. 3 ; 3 март (№27) ; 8 марта (№28) ; 13 марта (№30) ; 20 марта (№33) ; 29 марта (№37). 

Попов, Ю.Г. Последнее путешествие Потанина // Сибирская старина : Краеведческий альманах к 160-летию со дня рождения Г.Н. Потанина. - 1995. - №10. - С. 7-10

Попов, Ю.Г. Экспедиция Г.Н. Потанина в Каркаралинский уезд летом 1913 года

Рахимжанов К. Языковые контакты в работах этнографов / К.Рахимжанов // Достояние нации. - 2003. - №2. - Б. 136-140

Сманов Б. Большой друг казахского народа / Б. Сманов // Казахстанская правда. - Астана, 2011. - 30 апр. (№ 144/145). - Б. 7  

Юрьев П. Токрау в легенде [Текст] / П. Юрьев // Индустриальная Караганда. - Караганда, 1970. - 17 окт. (№ 245). - Б. 4