2015 жылы 28 сәуір күні Н.В. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында кәсіби оқыту Мектебі аясында «Өлкетану – көпшілік кітапхананың ақпараттық ресурсінің маңызды сегменті» тақырыбында библиографтардың кезекті семинары өтті.

Семинардың мақсаты: Қарағанды облысында өлкетану қызметін ұйымдастырушылардың жұмыс сапасын жоғарлату.

10.00-10.10

Семинардың ашылуы

Д.Б.Аманжолова - Н.В. Гоголь атындағы ОӘҒК директоры

10.10-10.35

Кітапхананың өлкетанулық ресурстары: мәселелер жағдайы

Краеведческие ресурсы библиотек: состояние проблемы

С.О. Телпекбаева - өлкетану әдебиеті бөлімінің меңгерушісі

10.35-10.55

Аймақтық, жергілікті және әлеуметтік сақтау негізі ретіндегі электрондық өлкетанулық ресурстары. «Қарағандылық Кеңес Одағының Батырлары»атты өлкетанулық корпоративтік жобаның құрылу тәжрибесінен

Электронные краеведческие ресурсы как основа региональной, локальной и социальной памяти. Опыт создания краеведческого корпоративного проекта «Карагандинцы - Герои Советского Союза»

Т.В. Воропаева - құжаттарды өңдеу секторының меңгерушісі (зав. сектором реставрации документов)

10.55-11.20

Өскелең ұрпақты мәдени-тарихи тәрбие беру негізі ретіндегі – өлкетану. («Жас өлкетанушы» үйірмесі жұмысының тәжрибесінен)

Краеведение - как основа культурно-исторического воспитания подрастающего поколения. (Опыт работы кружка  «Юный краевед»

С.А. Медведкова -  өлкетанулық библиография секторының меңгерушісі (зав. сектором краеведческой библиографии)      

11.20-11.40

Цифрлық өлкетанулық топтаманы құру бойынша Балқаш ОКЖ тәжрибесінен

Опыт работы Балхашский ЦБС по созданию цифровой краеведческой коллекций

А.Б. Ибрагимова – библиограф  

11.40-12.00

Үзіліс

12.00-12.20

Ауданның табиғатын, тарихын және мәдениетін меңгерудегі іздеу-зерттеушілік қызметі: кітапхана-музей

Поисково-исследовательская деятельность по изучению природы, истории и культуры района: библиотека-музей (Бухаржырауская ЦБС)

Т.С. Малышкина - Бұқар жырау аудандық ОКЖ библиографы

12.20.-12.40

Өлкетану әдебиетін оқытуды дамыту және қолдау

Поддержка и развитие чтения краеведческой литературы

А.К. Оралбаева - Жанаарка аудандық ОКЖ библиографы

12.40.-13.00

Облыс ОКЖ-да өлкетану басылымдарын цифрлау жағдайы және кітапхана сайттарында жариялануы

Состояние оцифровки краеведческих изданий в ЦБС области и отражение их на сайтах библиотек.

И.С.Иссык – КДБ меңгерушісі

13.00-15.00

Практикалық сабақ

1. ОӘҒК онлайн-каталогында өлкетану ресурстарын тиімді іздеу жолдары

Виды эффективного поиска краеведческих ресурсов в онлайн-каталоге ОУНБ

Б.Қ. Уатаева - Ақпараттық библиографиялық бөлімінің меңгерушісі

2. Blogger платформасында блог құру бойынша шеберлік сыныбы

Мастер класс по созданиию блога на платформе Blogger

Е.А. Абрамчук - Ақпараттық сервисті қызмет көрсету секторының инженер систематехнигі (инженер систематехник Сектора информационого сервистного обслужования)